Thús

Wolkom

op de ynternet side fan toaniel feriening ‘Mei Nije Moed’ út Sumar.

Op dizze thússide treffe jo alle ynformaasje oer us toaniel feriening út Sumar:

poster-toaniel-sumar-22-en-23-april-blijspul

- It stik: Op e hichte

- Sneon Ut verkocht

Nei wat jierren fan ôfwezigens, troch tsjinslach en núvere kaprioalen, meie wy dochs dit jier wer in moai stik op de planken bringe.

In nij bestjoer, nije en fertroude spilers, út en om Sumar, en frijwilligers hawwe de skouders d’r ûnder setten en binne ferbliid jimme út te noegjen de útfierings op snein 23 April by te wenjen.

It stik Op’e Hichte is in Blijspul skreaun troch Martine Faber en oersetten yn it Frsyk troch Betty Schilstra.

In fakânsje bringt de ferskillende karakters by mekoar. Tafal of dochs net? De rêchsekken fan elts binne aardich folt, letterlik en figuerlik. De gids probearret de fakânsjefierders op it goede paad te hâlden, mar al dy ferliedingen…

Wy ferklappe net te folle… kom mar del, en sjoch sels hoe of’t dizze fakânsje betarret.

Hawwe jo nei oanlieding fan it besjen fan dizze side fragen krigen, oft hawwe jo belangstelling foar de feriening krigen, dan kinne jo ús in e-mailtsje stjoere troch op ‘kontakt’ te klikke.

Mei Nije Moed