Gasteboek


 Naam *
 E-mail
 Website
 Bericht *
* Verplicht

Anti-spam maatregel
Gelieve de tekst/cijfer-combinatie in het veld in te geven.
captcha

(70)
>
(70) june
12 February 2016
email

"I weather is nice today
m005star@yahoo.co.jp"


(69) baukje stavinga
20 February 2012
url  email

As oersetter fan it stik wie ik fansels benijd wat jim der fan makke hienen (de resinsje makke my ek nijsgjirrich fansels)
Wy ha ús der tige mei fermakke!
Tank foar de gesellige jûn en oant sjen!

(68) Anja
8 February 2012
email

Hyltsje! (en oaren), lokwinkse mei de moaie resinsje yn de Ljouwerter!! Noch in protte sukses mei de foarstellings.

(67) een gast
5 February 2012
email

wat was het gisteren een mooie avond heb genoten. miste alleen wel een openingswoord van de voorzitter en een dankwoord maar verder was het stuk geweldig.

(66) Rudina van Solkema
26 January 2012
url  email

Even jullie site bekeken. Ziet er erg mooi en toch eenvoudig uit. Ik beheer de site van www.teatersnits.nl. Ben ook nieuwsgierig hoe de site van andere toneel verenigingen er uit zien. Complimenten aan jullie. Groetjes Rudina van Solkema.

(65) Frâns
28 February 2011

Heuy Wobbe,

Bedankt dast my efkes witte list wêr't ik wat fyne kin, mar wat is KL? Haw ek al efkes by it VVV-kantoar west, dêr hiene se noch wol wat lizzen. Kinst wol ris efkes mei te kuierjen.

(64) Wobbe
27 February 2011

Dei Frans,

Ik les dasto in wandel kaart sikest? Ik ha eartiids ien lizzen sjoen by de KL yn burgum. Miskien kenst der ris hifkje as se der noch binne....

(63) Frâns
1 February 2011

Is der ek immen dy't my oan kuierroutes helpe kin yn de omkriten fan Sumar?

(62) Ober
10 June 2010

Nee hjer, Die lizze yn de friezer mei in datum sticker der op. Oars hawwe we wer problemen mei de Smaakpolitie. Want daar wordt ie toch niet echt vrolijk van. Mar de foariche wedstriid waard wûn troch ien dy syn woarstje wie al lang ferotte dat eltsenien makket kâns.

(61) In gast
8 June 2010

Marrrr binne dy poaten no sa stadich oan net ferotte?

(60) Ober
7 June 2010

Der binne noch net in soad oanmeldings. Miskien moatte we mar efkes in struibrief de doar út dwaan om wat minsken by elkoar te krijen.

(59) In gast
6 June 2010

Dat is moai ober! Want ik tink net dat myn frou it goed fynt dat ik dûnsjen gean....hawwe jo wol oare dûnsers?

(58) Ober
6 June 2010

Ik siet te tinken oan in noflik swoel nûmer dêr't je je lekker op gean litte kinne. Suggestjes binne fansels altyd wolkom.

It dûnsjen foar in pear pikepoatten is fansels ek wei lein foar in selekt part fan de befolking bêste direkteur! Jo hoeche fansels net mei te dwaan.

(57) In gast
4 June 2010

Dûnsje foar pikepoaten?
Ik wit net oft dat wat foar my is as direkteur....(56) In dikke iter
4 June 2010

Beste Ober,

Skriuw my mar derby! Ik wol wol in wedstriidsje dwaan, ik ha wol nocht oan in pear pikepoaten! Wat foar musik ha jo derby?

(55) Ober
3 June 2010

Der binne trouwens noch sân hinnepoaten oer. Ik leauw dat ik mar efkes in wedstriid pealslingerjen organisearje om dizze hinnepoaten by in winner te krijen. Oars rinne se daliks fuort en dat soe skande wêze.
As in oar tinkt dat it mei in oare wedstriid beslist wurde moat dan hear ik dat graach.

(54) Ober
1 June 2010

Fansels komt die woartelsap der op in fatsoenlike manier út. Koekoeksbosbessensap hawwe wy net mar ik kin wol earne in koekoek opskarelje en dizze útwringe.

(53) In dikke iter
29 May 2010

Uh Ober? Dy woartelsap, dat komt toch wol fetsjoenlik ut de knyn he. Ik hoopje net dat jimme dy sop ut dat achterste gat drukke, want dan hoech ik dy sap net mear, dan wol ik leaver wat oars drinke. Koekoeksbosbessensap ofsa? Hawwe jo dat ek?

(52) Ober
28 May 2010

Sil ik oars foar de frou mar in rosé dwaan. Sit moai tusken in wyt en read wyntsje yn no? Die wringde knyn is sûnder kop, oars krije we de woartelsap der net út. Mar as jo wolle dat de kop der opsitten bliuwt dan kin dat fansels ek. Dan sille we in oar gat brûke moatte om it sapke te skiften fan it bist. Jo bin de gast en wy passe ús oan nei jo winsken.

(51) In gast
28 May 2010

Ik wol wol in read wyntsje ober!
En myn frou? Owhja.....euhhh, wolst wite Frouk? Wyt of read? Wyt of read? Wyt of read? Wyt of read? Wyt of Wyt of read? Wyt of read?

Mar dy wringde knyn, is dat mei kop of sunder?

>