Gasteboek


 Naam *
 E-mail
 Website
 Bericht *
* Verplicht

Anti-spam maatregel
Gelieve de tekst/cijfer-combinatie in het veld in te geven.
captcha

(70)
(50) Ober
28 May 2010

Dan moat ik die knyn earst efkes troch de wringer helje. Soe miskien krekt slagje kinne om der in lyts sapke út te knypen. Dan moat ik al sjen wêr't we die knyn dan wer mei opfolje kinne, is cranberrymousse ek wat?

(49) In dikke iter
28 May 2010

Dat is spitich, gjin woartelsapke. Mar als menear "gast" bakte knyn ha wol? Soene jo foar my de sap der wol ut helje kinne? Ik wol der wol it dubbele foar betelje, jo ha der tenslotte ek iets langer wurk fan.

(48) Ober
27 May 2010

Jawis hawwe wy bakte knyn, fulle mei woartel (sit der dochs al yn no), bytsje rozer as trochbakt komt goed. Jo woene gjin wyntsje mar miskien in sapke as soks sawat?

(47) In gast
27 May 2010

Hawwe jo dan miskien wol bakte knyn? In bytsje rozer as trochbakt?

(46) Ober
27 May 2010

Dan doche wy ien fleske vin de petit suisse. Helaas moat ik jo teloarstelle oer it woartelsapke. De woartels binne allegear opfretten troch in kudde knynen dat we koene der gjin sapke mear fan meitsje. Miskien dat we jo dan bliid meitsje kinne mei in glês roazebottelsap mei tabasco?

(45) In dikke iter
27 May 2010

Wyn? Och ja werom ek net, myn frou is krek werom fan klein zwittie, die sil der wol oan wend rekke wese. Doch my mar in Woartelsapke mei piper.

(44) In gast
26 May 2010

Ik haw gjin wyn yn de holle Ober!
Dat siget sa

(43) Ober
26 May 2010

Der is op it stuit gjin kreeft, mar de salade nicoise kin ik wol oan rikkemendjerje. It sop fan de dei is hjoed Toscaanse tomatesop mei in fleuchje konjak. Hokker wyntsje hiene jim yn'e holle?


(42) It bestjoer
26 May 2010

Net tefolle teksten brûke út spile stikken!
Dêr moatte wy aanst wer rjochten oer betelje en dan is ús ponghâlder wer yn de war....mar euhhhh, wat is de sop fan de dei??


(41) In dikke iter
26 May 2010

Ah Kroketten mei keallefleis, heerlijk!
Doch mar 3! Is der ek farske kreeft?

(40) Ober
26 May 2010

Dan mar oan'e kroketten mei keallefleis?

(39) In dikke iter
26 May 2010

Gjin fleis? Ha we krediet krisis ofsa?

(38) it bestjoer
22 May 2010

wy hawwe allinnich mar roerbakgrientes...

(37) In dikke iter
13 May 2010

Is it fleis al besteld foar de 29 Maaie? Ha wol sin yn in stik fleis

(36) Foarsitter Mei Nije Moed
25 April 2010

Beste Harker fan it ienakterfestifal,

Allerearst hawwe wy alle respekt foar eltsenien diet der juster actief wiene, sawol spilers meiwurkers as minsken fan de organisaasje. It kloppet ek dat der wat unrêst wie tidens it stik fan Nijega. Dat kaam net fanwege it feit fan Nijega. Mar der wie in storing mei de ferljochting wat op dat moment "paniek" feroarsake. Hiel spitich. Wy hawwe noch besocht om dit mei hun op te lossen fan der de unrêst.... Hooplik wurket de ferljochting oare kear better.

(35) een harker fan it ienakterfestival
25 April 2010

Lokwinske mei de oerwinning juster fan it 6e ienakterfestival fan Sumar. Ik fun it allinne stietich dat der sommige fan jimme spielers net efkes rêstich wêze koene doe't Nijegea oant spieljen wy. Jimme hienen west en do wynen ja ek stil dus misskien oare kear wat mear respekt foar elkoar.

(34) Ober
25 April 2010

Monsieur Huizinga, jo moatte noch in rekken betelje en sis mar tsjin jo baas dat hy dat ek noch moat.

(33) Marten Huizinga
24 April 2010

Jun gjinne we ut iten nei de kamp!
Myn frou, Jelly is krek werom fan fakansje!(32) Van de Voorzitter
26 February 2010

Spitich!

De lawei giet net troch.... ja, giet wol troch mar sunder us!

Oare kear better!

(31) Optimist 2
11 February 2010

Mei Nije Moed wy bin' sa.......