Gasteboek


 Naam *
 E-mail
 Website
 Bericht *
* Verplicht

Anti-spam maatregel
Gelieve de tekst/cijfer-combinatie in het veld in te geven.
captcha

(70)
(30) optimist!
11 February 2010

Dat soe kenne.....

Kenst hiel wat ynfulle.....

(29) Optimist 2
10 February 2010

Lawei?

(28) optimist!
10 February 2010

EN WE GAAN MET ZIJN ALLEN NAAR DE .....
NAAR DE .....
EN WE GAAN MET ZIJN ALLEN NAAR DE .....

HIEP HOI!

(27) gast ût Garyp
8 February 2010

Hee minsken fan mei nije moed,

Jimme ha geweldich spile hjer, foaral as de "berntsjes" en de scene yn it donker,dot foen ik prachtig del set.De smink hat der ek een protte wurk fan makke. Dik foar mekoar!!

Nog een protte succes op de folgjende foarstellings.


(26) een gast
7 February 2010

It wy een skitterend stik. Succes mei de oare jounen en dat de seal dan ek wer fol sit

(25) Martine Hartwig
26 January 2010
url  email

Wij zoeken voor onze toneelvereniging in Burgum een mannelijk speler voor onze productie 2010 in de leeftijd van midden 40 tot en met eind 60,70 etc. Het gaat om de rol van Heit Obbema. Wie o wie kan ons uit de brand helpen. We repeteren op dinsdagavond en onze uitvoering is op 2 en 3 april in Glinstrastae

(24) PYBE
17 January 2010

Sa te sjen binne jimme wer mei hiele stoute dingen dwaande

(23) jappy
17 January 2010

Ik moat pisje....

(22) jappy
10 January 2010

Ida, Do meist net hinne fan jimme heit! Dat hat jimme heit my fertelt. Komt grytsje wol?


(21) IDA
10 January 2010
url  email

wat in steltje"der op de foto......!
dat kin nog wat wurde op 6 febr a.s !!!!

(20) Jappy
10 January 2010

Freegje dyn mem mar, dy wit dat fest wol.... en oars mast mar ris yn belgie freegje of china....

(19) Hanke
9 January 2010

Wat is dat Jappy? in premiere?

(18) Jappy
6 January 2010

Oer in moanne dan hawwe de premjere!!!!!

(17) Hanke
20 December 2009

En de oaren dan?

(16) Jappy
20 December 2009

Ik mei net nei buten fan mem. Bin wat ferkalden en dan krij ik noch mear kjeld oer my......

(15) Hanke
20 December 2009

Hey......sille wy fannemiddei in sniehutte meitsje??????

(14) Hanke 6 jier
6 December 2009

Owwhhhhhhhhhhh kom er eens KIJKENNNN wat ik in mijn schoentje vindt!!!!! Ik kin hiel moai sjonge sinteklaas......en ik bin hiel leaf....

(13) Sinterklaas
5 December 2009

Dag lieve mensen,

Zoals jullie weten ben ik rond mijn verjaardag altijd druk druk druk. Ik had daarom ook geen tijd om jullie een bezoekje te brengen.Ik heb daarom mijn bezoek in nederland nog maar even verlengt. Daarom kom ik mijn verjaardag A.S. Dinsdag met jullie vieren! Zijn jullie wel lief dit weekend?
Tot Dinsdag.

Groeten van de Sint en zijn Pieten

(12) Jappy
22 November 2009

He Freerk! bedankt dast juster efkes holpen hast by de ferljochting! Sukses noch der yn Den Helder.

Jappy S.

(11) Segen nei jier
3 November 2009

Jawis ik mis jim ek hjer, marja je kin net op twa plakken tagelyk weze. Mar it komt fest goed en oars mat jim ynt wiekein repetere dan kom ik wol efen lans ;)
Groeten!