Ienakterfestival

 

Sûnt 2005 organisearret ‘Mei Nije Moed’ yngearwurking mei de kommisje ‘Kultuer en Natuer’ ienakterfestivals. In deskundige sjuery beoardielt de stikken. Ek foar de beste manlike en froulike spiler binne der prizen te beheljen.

Understeand de útslaggen troch ‘Mei Nije Moed’ behelle:

2011 – De sollisitaasje (rezjy: Hyltsje Smedes)
Earste priis
Bêste manlike spiler: Walter Smedes (as Scholten)
Bêste froulike spiler: Fokeline van der Vegt (as Jacqueline) 

2010 – In wyntsje liket my wol lekker ta (rezjy: Tsjam Epema)
Earste priis
Bêste rezjy: Tsjam Epema
Bêste manlike spiler: Ronald de Jong (as Ober)

2009 – In lichte lunch (rezjy: Tsjam Epema)
Earste priis

2008 – In soer puddinkje (rezjy: Tsjam Epema)
Earste priis
Bêste manlike spiler: Jouke Hoekstra (as Arney Costello)
Publykspriis

2007 – Mei mes en foarke (rezjy: Wieke Veenstra)
Twadde priis
Bêste manlike spiler: Walter Smedes (as piloat)
Publykspriis

2006 – Kyp mei Patat (rezjy: Wieke Veenstra)
Earste priis
Bêste manlike spiler: Walter Smedes (as Hendrik-Willem)

2005 – It Miel (rezjy: Wieke Veenstra)
Earste priis
Bêste froulike spiler: Hendrika van der Meulen (as Froukje)