Foto’s

2012 – Dûbel op

Foto’s binne helaas net meer

2011 – De sollicitaasje, ienakter festival

Helaas binne hjirre gjin foto’s fan nam…..

2011 – Wa sil dat betelje?

2010 – In wyntsje liket my wol lekker ta, Ienakter festival

2010 – It kin neat skele wat de bern dogge..

2009 – In lichte lunch, Ienakter festival

2009 – Is goed

2008 – In soer puddinkje, Ienakter festival

2008 – Dokterke boartsje

2007 – Mei mes en foarke, Ienakter festival

2007 – Op’e kop ferkeard

2006 – Gewoan te gek

2005 – It miel, Ienakter festival

2003 – It sânde gebod

1987 – Twa kibje, twa skuld

1983 – Bernespul