Troch de jierren hinne

Troch de jierren hinne binne der al hiel wat produksjes op de planken brocht yn doarpshûs ‘De Kamp’ mar ek op ferskate plakken earne oars yn Fryslân

Hjirûnder treffe jo de list mei produksjes:

2017          Op e hichte

2016- gjin produksje
2015- gjin produksje
2014- gjin produksje
2013-         Mutsen                                                                   (241 punten Toanielkriich STAF)
2012-         Dûbel op                                                                (240 punten Toanielkriich STAF)
2011-         De sollisitaasje                                                    (ienakter festifal Sumar)
2011-         Wa sil dat betelje                                                 (216 punten Toanielkriich STAF)
2010 -        In wyntsje liket my wol lekker ta                        (ienakter festival Sumar)
2010 -        It kin neat skele wat de bern dogge..               (225 punten Toanielkriich STAF)
2009 -        In lichte lunch                                                        (ienakter festival Sumar)
2009 -        Is goed                                                                   (235 Punten Toanielkriich STAF)
2008 -         In soer puddinkje                                                (ienakter festival Sumar)
2008 -         Dokterke boartsje                                               (248 Punten Toanielkriich STAF)
2007 -         Mei mes en foarke                                              (ienakter festival Sumar)
2007 -         Op ‘e kop ferkeard                                              (Gjin Piet, mar pizza)
2006 -         Kyp mei Patat                                                      (ienakter festival Sumar)
2006 -         Gewoan te gek!
2005 -         It Miel                                                                      (ienakter festival Sumar)
2005 -         Sa hat it sitten
2004 -         gjin produksje
2003 -         It sânde gebod (Bonbons mei in strikje)
2002 -         Durk sjit mei spek
2001 -         gjin produksje
2000 -         In gast tefolle
1999 -         In moard stik
1998 -         Oan de ein fan ‘e fûke
1997 -         Libjend apart tegearre
1996 -         Betizing om in Gryk
1995 -         Gouden dagen
1994 -         Tink om ‘e buorlju
1993 -         Magnetron
1992 -         As sy ja seit
1991 -         Mei skeane eagen
1990 -         Portret fan pake
1989 -         De wûnderdokter
1988 -         Sa’n man bin ik
1987 -         Twa kibje, twa skuld
1986 -         Moarn miskien
1985 -         Stoarm oer lyts Mankum
1984 -         Frou en faam
1983 -         Bernespul
1982 -         In ferlegene boel
1981 -         Reboelje op Rispingestate
1980 -         Willem de Swijer          (frije produksje)

Regisseurs: (foar safier bekend)

2008 – heden: Tsjam Epema, Warten
2005 – 2007: Wieke Veenstra, Burgum
2004: Siebe Siebenga, Burgum
2000 – 2003: Broer Douma, Hantumhûzen
1994 – 1999: Anno van der Leest, Burgum
1992 – 1993: Andries Hogeveen, Burgum
1988 – 1991: Jan Kingma
1987: Boukje Boersma
1984 – 1986: Roel de Boer
1981 – 1983: Lysbeth van der Werf
1980: Tjitske de Boer