Lid / freon wurde

Lid wurde
Hawwe jo ek altyd al spylje wollen? De toanielferiening is altyd op syk nei enthousiaste minsken tusken de 16 en 99 jier dy’t gjin plankekoarts hawwe en mei enthousiasme yn ien fan de kommende produksjes meispylje wolle!!!

Te tinken falt dan oan it jierlikse jûn foljende stik oft oan ienakter festival!

Foar mear ynformaasje oft opjefte: Tim Romkes

Freon wurde (Donateur/stiper)


Wolle jo elts jier wer in moai stik sjen fan ‘Mei Nije Moed’? Elts jier wer yn in moai oanklaaid dekor?

Foar de oankeap fan de toanielstikken en de rjochten om dizze stikken op te fieren moat in soad jild betelle wurde. Mar ek foar de oanklaaiïng fan it dekor en de klaaiïng fan de spilers moat der jild op it kleed komme!

Foar 10,- euro yn it jier per persoan stipje  jo  ’Mei Nije Moed’, der mei binne jo donateur en kinne wy elts jier wer in moai produksje fersoargje.

Jo namme(n) (verplicht)

Jo email-adres (verplicht)

Jo adresgegevens (verplicht)

Jo rekkennûmer (verplicht)

Ja, ik wol stiper wurde en ik machtigje 'Mei Nije Moed' om ienris yn it jier 10 euro per persoan automatysk (oant wer opsizzing) fan myn rekken te skriuwen: