De kaartferkeap


Kaartfoarferkeap en reservearje oant tongersdei 20 April:

Jou wol oan foar hokfoar dei jo kaarten ha wolle.

Fia mail; toanielsumar@kpnmail.nl

Fia sms of app mei fermelding fan namme en adres:  06-20946732

Kaartfoarferkeap en opheljen reservearde kaarten

yn Doarpshûs De Kamp op: Woansdei 5 en 12 April fan 19.00 – 20.00 oere

Sjoch foar it lêtste nijs op ús facebookside of webside

sneon ut verkocht

https://www.facebook.com/ToanielSumar

www.meinijemoed.nl

yn de foarferkeap: €7 ,50  ( bern o/m 12 jier € 7,50 )

Tagongsprizen oan de seal: € 10 ,-  ( bern o/m 12 jier € 7 50,- )

………………………………………………………………………………………………………..

Kaarten yn de foarferkeap reservearje:

Telefoanysk:

Of troch ûndersteande list

Namme (verplicht)

Adres (verplicht)

Postkoade (verplicht)

Wenplak (verplicht)

Jo emailadres (verplicht)

Ik reservearje
kaarten foar de foarstelling op

  ut verkocht  23 April 

Oantal bern ûnder de 12 jier
Stiper

Ja, ik machtigje 'Mei Nije Moed' om it totaalbedrach, fan it oantal kaarten wat ik reservearre haw, yn ien kear fan myn rekken te skriuwen:

Jo IBAN bankrekkennûmer (verplicht)